Sprawdzian kompetencji językowych 2018
Język angielski - część pisemna i ustna.. Podczas wpuszczania kandydatów do sal nauczyciel sprawujący nadzór może poprosić kandydata o .1.. Kandydatów do tych klas prosimy o stawienie się o godzinie 14.45 w budynku szkoły.. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem odpowiedniej deklaracji na druku znajdującym się na stronie szkoły do 22 czerwca 2020r.. Kandydat przy-stąpi tylko do egzaminu pisemnego.. Plan lekcji uczniów; Plan lekcji nauczycieli; Zastępstwa; E-dziennik.. Formularz_1_A - sprawdzian kompetencji z języka angielskiegoSprawdzian kompetencji językowej z języka angielskiego język angielski po szkole podstawowe, 24 czerwca 2019r, godz. 9.00 - II termin (którzy nie przystąpili w pierwszym terminie) język angielski po gimnazjum 24 czerwca, godz. 12.00 - II termin (którzy nie przystąpili w pierwszym terminie) Sprawdzian kompetencji językowej z języka niemieckiego po gimnazjum: 26 czerwca godz. 9.00 .Sprawdzian przeprowadzany jest jedynie w formie pisemnej.. Kandydat może starać się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej .Przykładowy test predyspozycji językowych Michał Karwowski 2016/2017 , Klasa dwujęzyczna 01/04/2017 28/06/2017 dwujęzyczna Przykładowy test predyspozycji językowychSprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych..

E ...Sprawdzian kompetencji językowych.

Jana Kochanowskiego w ŚwiętochłowicachFunkcje językowe z języka angielskiego na poziomie B1.. Forma sprawdzianu: sprawdzian pisemny zawierający pytania zamknięte sprawdzające .Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny.. Aktualne terminy sprawdzianu: 25 czerwca 2020 r. godz. 15.00 - przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego; Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami DwujęzycznymiPrzykładowe sprawdziany predyspozycji językowych do klasy 7 dwujęzycznej.. A mara B miara C mrowie D mrowiskoPrzypominamy, że w najbliższy poniedziałek (28 maja) o godzinie 15.00 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego do klas dwujęzycznych (1N/a oraz 1N/b).. preferencji umieścili klasę dwujęzyczną .. Sprawdzian predyspozycji.. E-dziennik szkolny; Instrukcja postępowania w przypadku pierwszego logowania; Krótka instrukcja załączania i odczytu pliku do wiadomości w dzienniku elektronicznym; Uczeń.. Sprawdzian predyspozycji.. Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych przeprowadza się sprawdzian kompetencji językowych składający się z części pisemnej na poziomie B1 (Europejski System Opisusprawdzian kompetencji językowych (II termin): 30 lipca 2020, godz. 10:00 /14:00 (dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie a złożyli odpowiednie podanie do 22 czerwca) - wszyscy na godz. 10:00Sprawdzian kompetencji językowych!.

Sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej .

Do części ustnej są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty (40%).. Wszystkim kandydatom .informacja o sprawdzianie kompetencji jĘzykowych 25 czerwca W czwartek w godz. 9.00-10.00 zapraszamy kandydatów do klasy dwujęzycznej na sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego.. 2.1 SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KANDYDATÓW DO KLASY Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 SPRAWDZIAN ODBĘDZIE SIĘ O GODZINIE 16:00 FORMA SPRAWDZIANU: Test obejmujący 100 pytań, w tym rozumienie tekstu czytanego, test leksykalno-gramatyczny.. STRUKTURY GRAMATYCZNE: CZASOWNIK 1.. Tadeusza Kościuszki w Koninie PRZYKŁADOWE ZADANIA Zadanie 1 Wybierz i zakreśl poprawne tłumaczenie fragmentu zdania.. 22 maja 2019 Barbara Gierak-Pawlak Zapraszamy uczniów rekrutujących się do klasy dwujęzycznej ( bez względu na kolejność tej klasy we wniosku rekrutacyjnym), którzy złożyli formularz zgłoszeniowy, na sprawdzian kompetencji językowych jutro tj. 23 maja 2019 r. .Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych/próby sprawności fizycznej Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym terminie..

Część pisemna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-80 punktów.

Część ustna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-33 punktów.Termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego: 22 maja 2018, godz. 16.00 (sala 200-aula II piętro).. Przypominamy!. Sprawdzian predyspozycji.. Współpracujemy z: Galeria.3 A niechętne B natarczywe C wstrętne D nakręcone 2 Chmara Moskali na przełaj sunie na nas, a z drugiej strony już kozacy rozsypali się wokół i z karabinów strzelają z zamiarem widocznym wstrzymania naszego pochodu.. Poniżej zamieszczamy arkusze egzaminacyjne i klucze odpowiedzi do tegorocznej edycji oraz poprzednich.SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM ROK SZKOLNY 2018/2019 ZAKRES MATERIAŁU I.. Prosimy zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawice) oraz własne przybory do pisania.. Sprawdzian odbędzie się w salach numer 7, 8 i 9 (parter).. Uwaga kandydaci do klas pierwszych liceum, którzy na liście .. Opowieść o gazecie - tekst czytany przez nauczyciela.. Opis człowieka -dane osobowe, wygląd i charakter.. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu: - witanie, pozdrawianie, pożegnanie - zwracanie się do osób i przedstawianie formalne i nieformalne; Prowadzenie rozmowy: - rozpoczynanie i rozpoznawanie tematu; Podtrzymywanie komunikacji, sygnalizowanie nieporozumienia1 SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH dla kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w roku szkolnym 2020/2021 ze zmianami z dnia 4 maja 2020 Cel sprawdzianu: określenie znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych..

Prosimy zabrać ze sobą przybory piśmiennicze oraz ...Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

Kandydatów do klas dwujęzycznych prosimy przybyć 20 minut wcześniej.. Klucz odpowiedzi .. Kandydaci deklarują chęć przystąpienia do sprawdzianu kompetencji poprzez złożenie kwestionariusza rekrutacyjnego w sekretariacie szkoły do dnia 30 maja 2018.. Słownictwo wchodzące w zakres testu: 1.. Zakreśl prawidłową odpowiedź 1. konwencja a) umowa b) spotkanie c) krytyka d) zbiór 2. wytwornyKronika - rok szkolny - 2018/2019 - listopad i grudzień .. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których przeprowadzany jest sprawdzian kompetencji językowych po zajęciu miejsc przez kandydatów.. Formy koniugacyjne czasowników regularnych i nieregularnych.Sprawdzian kompetencji językowych będzie obejmował treści wymagane na poziom A1/A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100, sprawdzian jest zaliczony, jeśli kandydat zdobędzie co najmniej 50 punktów.Sprawdzian kompetencji językowych 2020; Zadaj pytanie/ Ask a question; IB DP; Plan lekcji.. 20 - 21 czerwcaII.. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Luboniu - 10 czerwca 2019 r. godz. 13.30. język angielski sprawdzian kompetencji.. Klucz odpowiedzi .. Kandydaci, którzy chcą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych w X LO, zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 29.05.2019, do godz. 12.00Przypominamy, że sprawdziany kompetencji językowych odbędą się 29 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 (język angielski) oraz 30 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 (język niemiecki).. Sprawdzian kompetencji językowych: w ramach postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego z językiem hiszpańskim zostanie przeprowadzony sprawdzianOpublikowano: 9 czerwca 2018.. Klucz kodowy Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny Grupa A Sprawdziany są materiałem, który nauczyciel może wykorzystać do sprawdzenia umiejętności, które powinni uzyskać uczniowiePRZYKŁADOWY TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Czas: 60 minut 50 pkt Zadanie I (5 pkt) Do każdego z wyrazów dobierz jeden (z czterech podanych), który najlepiej oddaje jego znaczenie (synonim).. Klucz odpowiedzi ..Komentarze

Brak komentarzy.