Wyznaczanie charakterystyki prądowo napięciowej diody półprzewodnikowej
W kierunku przewodzenia należy pamiętać, aby nie został przekroczony maksymalny, nominalny prąd, a w kierunku zaporowym zastosowaćDioda prostownicza.. Komputerowe systemy pomiarowe (KSP2019/2020) Przesłane przez.. Pomiary przeprowadzi w szerokim zakresie zmian prdu przewodzenia - od 1 mA do 100 mA.. Można to zrobić ekstrapolując prostoliniową częśćstosunkowo mała dokładność.. Wyznaczanie charakterystyk pr ądowo - napięciowych.. W najprostszym przypadku może ono być obniżone, za pomocą transformatora,Rys.. Właściwości diody omawia się na podstawie charakterystyki prądowo-napięciowej (charakterystyki statycznej).. Tabela 1Dioda w układzie prostownika -praca z dużym sygnałem 33 Dioda krzemowa o napięciu przebicia większym od 20 V i znanej charakterystyce pracuje w układzie prostownika jak na rysunku.. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody idealnej Na rys.1.1, w obszarze odpowiadającym polaryzacji diody w kierunku przewodzenia zaznaczono punkt pracy A. Diody te mają silnie domieszkowane złącze p-n.. Napięcie przewodzenia U F (forward) 3.. Zmieniaj ąc napi ęcie na zasilaczu z krokiem zaproponowanym przez nauczycie-la (lub ok. 0,5 V), spisuj wskazania woltomierza i amperomierza do wykonanej przez siebie tabeli.. Schemat .Badanie diod półprzewodnikowych.. Poni żej znajduje si ę przykładowa tabela pomiarowa..

Przykładowa charakterystyka prądowo- napięciowa diody półprzewodnikowej.

Dla każdego punktu pracy można wprowadzić dwa parametry opisujące zachowanie się diody w obwodzie elektrycznym.. W układzie przedstawionym na rys. 7 zmierzyć charakterystyki diody prostowniczej, diody LED i diody Zenera metodą punkt po punkcie.. Przy wykonywaniu połączeń wykorzystać układ pomiarowy z naniesionym schematem połączeń.. Charakterystyka diody prostowniczej w różnych temperaturach wykazuje spadek napięcia w zakresie przewodzenia rzędu 1,4V, natomiast w zakresie zaporowym przez diodę przepływa niewielki wsteczny prąd nośników mniejszościowych, który jest silnie .wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych diod półprzewodnikowych metodą oscyloskopową.. gdzie: IS0 - prąd nasycenia a UT = kT/q - potencjał termiczny Rys.1.1 Charakterystyka prądowo-napięciowa diody idealnejDiody tunelowe są to diody, których charakterystyka prądowo-napięciowa przy polaryzacji w kierunku przewodzenia ma odcinek o ujemnej rezystancji dynamicznej (rys. 4.9)..

Wyznaczenie charakterystyki prądowo napięciowej .

Naszkicować przebiegi prądu diody Id(t) oraz napięcia na diodzie Vd(t).. Ponieważ każde złącze p-n przepuszcza prąd praktycznie w jednym kierunku, jest ono nazy-wane też złączem prostującym.. Znajomość charakterystyk napięciowo-prądowych umożliwia mierzącemu wyznaczenie podstawowych parametrów elektrycznych w/w elementów.Diody półprzewodnikowe - parametry 1.. Zastanowić się na tym, który z układów pomiarowych: poprawnie mierzonego prądu, poprawnie mierzonego napięcia jest właściwy dla .Charakterystyka diody prostowniczej w różnych temperaturach wykazuje spadek napięcia w zakresie przewodzenia rzędu 1,4V, natomiast w zakresie zaporowym przez diodę przepływa niewielki wsteczny prąd nośników mniejszościowych, który jest silnie .Diody tunelowe są to diody, których charakterystyka prądowo-napięciowa przy polaryzacji .2 1 Ćwiczenie 241.. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.. Napięcie wsteczne U R (reverse) :dioda przechodzi w stan przebicia, w stanie tym prąd wsteczny gwałtownie wzrasta.. -Pomiar długości fali emitowanej przez badaną diodę luminescencyjną LED -Wyznaczanie stałej Plancka Schemat układu: Pomiary zostały przeprowadzone wyłącznie dla diody czerwonej 2.Tematy o oscyloskop charakterystyka diody, Problem z zadaniem - charakterystyka diody., Charakterystyka diody w dużej częstotliwości i przewody PN, Oscyloskop ch-ka prądowo-napięciowa, Planowany zakup oscyloskopu., Diody półprzewodnikowe poprawione1..

Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych diody.

Dioda prostownicze Dioda Zenera Podstawowymi parametrami diody prostowniczej są: maksymalny średni prąd przewodzenia - I0 szczytowe wsteczne napięcie pracy -URWM.Cel ćwiczenia.. Wyznaczanie ładunku elektronu na podstawie charakterystyki złącza p-n (diody półprzewodnikowej) CEL Celem ćwiczenia <dioda> jest pomiar charakterystyki prądowo napięciowej I(U) dla diody półprzewodnikowej w wybranym zakresie napięć i wyznaczenie na tej podstawie wartości bezwzględnej ładunku elektronu q e, czyli tzw. ładunku elementarnego.Dioda idealna Charakterystyka prądowo-napięciowa idealnej diody p-n jest określona zależnością wykładniczą, której odpowiada krzywa przedstawiona na rys.1.1.. Napięcie to wynosi około \(0.6 V\) dla diod krzemowych.. Przykładowy schemat układu elektrycznego, w którym pracuje dioda LED.. Wyznaczenie charakterystyki I=f(U) dla diody połączonej w kierunku przewodzenia.. Prądowo-napięciowa charakterystyka statyczna diody Równanie oczkowe e = id (t .DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE-CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE.. Kacper Tuszyński.. Na rysunku 1 przedstawiono charakterystykę statyczną diod W oparciu o charakterystykę statyczna diody wyznacza się dla diody:Rys.4..

2019/2020Wyznaczanie charakterystyki pr ądowo-napięciowej wybranych elementów 217 3.

a) schemat układu do wyznaczenia charakterystyki pr ądowo-napięciowej diody; b) sprawdzenie zł ącza diody za pomoc ą omomierza.. Wyznaczając charakterystyki prądowo-napięciowe metodą oscyloskopową diodę zasila się ze źródła napięcia zmiennego o niskiej częstotliwości.. Pomiar charakterystyki prądowo - napięciowej złącza p-n umożliwia wyznaczenie bariery potencjału V 0 w tym złączu.. Prąd przewodzenia I F (forward) : - AV(M) (average) - średni, maksymalny - RMS (root mean square) - skuteczny - SM (surge maximum) - impulsowy maksymalny, niepowtarzalny 2.. Wartość napięcia progowego zależy od rodzaju materiału półprzewodnikowego, z którego zostało wykonane złącze.5.1.. W takich złączach warstwa zaporowa jest bardzo cienka (ok. 10 nm); natężenie pola elektrycznego w niej jest bardzo duże.Teoretyczną postać charakterystyki prądowo napięciowej idealnej diody półprzewodnikowej opisuje równanie wykładnicze: I = I o (exp(qu/kt) 1) ( 1 ) gdzie: I o - natężenie prądu nasycenia (prądu wstecznego), q - ładunek elektronu ( C ), k - stała Boltzmana ( J/K ), T - temperatura bezwzględna.wyznaczyć z charakterystyki prądowo - napięciowej diody dla kierunku przewodzenia.. Uniwersytet.. Dioda prostownicza wytwarzana jest na płytce monokryształu krzemu lub germanu, korzystając z technologii dyfuzyjnej.. Zmontować układ przedstawiony na rysunku 1.. Wyznaczając charakterystyki prądowo-napięciowe metodą oscyloskopową diodę zasila się ze źródła napięcia zmiennego o niskiej częstotliwości.W ramach uproszczonego modelu, dioda przewodzi prąd gdy potencjał anody względem katody przekracza pewną wartość zwaną napięciem przewodzenia diody.. Na rys. 2 przedstawiono uproszczony schemat do wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych diod półprzewodnikowych metodą oscyloskopową.. a) Schemat pomiarowy dla diody prostowniczej: Rys.1.. Jest to nieliniowy, dwukońcówkowy element, którego wyprowadzenie przymocowane do warstwy „p" (+ positive) nazywane jest anodą, a do warstwy „n" (− negative) katodą.1.. Teoretyczną postać charakterystyki prądowo napięciowej idealnej diody półprzewodnikowej opisuje równanie wykładnicze: 0 (kT 1) qU I Ie ( 1 ) gdzie: Io - natężenie prądu nasycenia (prądu wstecznego), q - ładunek elektronu (1.6 10-19 C ), k - stała Boltzmana (1.38 10-23 J/K ), T - temperatura bezwzględna.WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIODY I TRANZYSTORA Przebieg ćwiczenia I.. Przy doborze rozkładu punktówCel ćwiczenia -Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej diody.. Są to: rezystancja statyczna i rezystancja dynamiczna.Wyznaczanie charakterystyk prądowo - napięciowych wybranych elementów półprzewodnikowych Pełne sprawozdanie.. Prąd wsteczny I R (reverse); (M) - maksymalny 4..Komentarze

Brak komentarzy.