Scharakteryzuj główne nurty filozoficzne w antycznej grecji
Bóg jest twórcą wszelkiego bytu.W filozofii starożytnej wyróżniamy 3 okresy: - I okres przednaukowy do V w p.n.e; w tym okresie żyli i tworzyli TALES HERAKLIT Z EFEZU DEMOKRYT Z ABDERY, PITAGORAS - II okres- oświecenia i systemów starożytnych od V- VI w p.n.e ( okres klasyczny ) Prądy filozoficzne: a) SOFIŚCI - Działali w Atenach w IV- V w p.n.e - Byli naczycielami - Nie stworzyli szkoły filozoficznej Przedstawiciele: GEORGIASZ Z LENITNOJ, PITAGORAS Z ABDERY Poglądy: - zwrot ku badaniom hum.. Jego podstawę stanowi system myślowy Kartezjusza, a także Spinozy i Leibniza.. Początkowo oznaczały szeroko rozumianą ciekawość intelektualną i poszukiwanie wiedzy.. - połączenie .Filozofia cynicka - zespół poglądów właściwych grupie filozofów antycznej Grecji, powstały w V wieku p.n.e., a gasnący dopiero pod koniec starożytności.Trudno rozstrzygnąć, czy filozofia cyników była sposobem życia, czy właściwą szkołą filozoficzną (do ostatniego poglądu przychyla się Diogenes z Synopy zwany także Psem Mądrości).W kulturze ustnej, jaką była kultura starożytnej Grecji, przykładano ogromną wagę do umiejętności przekonywania, co sprawiło, że sofiści zaczęli wydawać się wielu ludziom niebezpiecznymi postaciami - ich działalność przyczyniała się do zwiększenia znaczenia retoryki i stanowiła potencjalne zagrożenie dla politycznych i .W starożytnej Grecji nie wykształciła się grupa pośrednicząca między bóstwem, a ludźmi - profesjonalni kapłani, wszelkie obrzędy religijne wypełniał urzędnik w imieniu wspólnoty, społeczno-politycznej lub ojciec, czy matka w imieniu rodziny..

Przywódcą, a zarazem twórcą tego kierunku filozoficznego był Pyrron z Elidy.ANTYCZNE KIERUNKI W FILOZOFII 1.

Powstał nowy typ budowli sakralnej (tolos) i świeckiej (hotele w Olimpii i Epidaurze, arsenał w Pireusie).. Reakcja na idealizm w Niemczech - marksizm 327 .. w poszczególnych kierunkach filozoficznych.. [twórczość własna?Początek filozofii starożytnej datuje się na okres działalności Talesa z Miletu (koniec VII w. p.n.e.).Za datę końcową dla filozofii starożytnej przyjmuje się symboliczny kres starożytności (upadek cesarstwa .Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia i nauka zostały za .Racjonalizm - kierunek filozoficzny i postawa wobec rzeczywistości akcentujące rolę rozumu w procesie poznawania świata.. - człowiek i świat powstał wskutek czynnika niematerialnego.NURTY FILOZOFICZNE: Sceptycy:- działali w Elidzie(kraina w zachodniej części Grecji),- w wszystko powątpiewali,- uważali, że prawda jest niedostępna dla zwykłego człowieka,- założycielem był Pyrron z Elidy,- niechętnie podchodzili do rzeczywistości..

W zestawieniach projektów etycznych pragnąłem wskazać, jakie problemy starały ... narodzin w antycznej Grecji aż do końca XIX wieku.

STOICYZM - twórcą tego kierunku myślenia był Zenon z Kitionu (ok. 336-264).. Teatr został zbudowany za czasów Polikleta Młodszego około 300 roku p.n.e.sofiści - Protagoras z Abdery, nie ma prawd absolutnych, wszystko można udowodnić za pomocą sztuki wymowy.. Pierwsi filozofowie koncentrowali swe zainteresowania na przyrodzie (physis), pytali o zasadę (), czyli o genezę i strukturę świata otaczającego człowieka (jońska filozofia przyrody, eleaci).Następnie w centrum zainteresowań znalazł się człowiek i wspólnota ludzka (zmiana .Pojęcia filozofii i filozofa pojawiły się w starożytnej Grecji ok. VI/V w. p.n.e. Dwa podstawowe nurty filozoficzne to epikureizm i stoicyzm.Epikureizm za najważniejszy cel ludzkiej egzystencji uważał dążenie do szczęścia i czerpanie z przyjemności dnia codziennego.Filozofia zrodziła się w starożytnej Grecji, a najstarsze informacje na jej temat pochodzą z VII w. p.n.e. Ściślejszy sens terminom nadał Sokrates, Platon, a za nim Arystoteles.W przypadku filozofii przyjmuje się zwykle rok (529 n.e.) ostatecznego zamknięcia Akademii Platońskiej w Atenach - instytucji, która była symbolem i ostoją filozofii antycznej..

Założenia filozoficzne Arystotelesa: w dziedzinie etyki wprowadził pojęcie ideału- do którego człowiek powinien dążyć.

Pojawiły się nowe tematy w rzeźbie, np. akt kobiecy, odmienne ujęcia formalne oraz przedstawianie różnych stanów psychicznych postaci.prowadził w Atenach własną szkołę -Likejon-był nauczycielem Aleksandra III Wielkiego.. Korzenie abstrakcjonizmu sięgają przemian zachodzących w sztuce od drugiej połowy XIX w.W IV w p.n.e. pojawiła się monumentalizacja architektury użytkowej (teatr, stadion).. Abstrakcjonizm - jeden z najważniejszych nurtów artystycznych XX w., który charakteryzował się oderwaniem od rzeczywistości (abstrakcja).. Duży wpływ na rozwój nauki w czasach starożytnej Grecji miała działalność Arystotelesa, pod jego wpływem rozwinęła się polityka (rozwinął teorie państwa), filozofia, logika, historia teatru, a nawet zoologia (dokonał systematyzacji zwierząt .Klasycyzm można uznać za wiodący prąd w kulturze doby oświecenia.. platonicy- Platon, twierdził iż mądrość jest źródłem dobra i piękna, o idealnej naturze bytu i także trudnej sztuce życia.. arystotelicy- Arystoteles, prowadził dyskusje o zasadach świata (wszystko składa się z formy i materii, pierwsza .Filozofia starożytna - pierwsza epoka filozofii zachodu obejmująca dorobek myślicieli antycznej (starożytnej) Grecji i Rzymu [wymaga weryfikacji?]. Możemy rozróżnić klasycyzm renesansowy, oświeceniowy oraz dużo późniejszy neoklasycyzm .Również w starożytnej Grecji dokonano pierwszej systematyki środków leczniczych..

W ktorym wieku rozwinęła się ta epoka ?Nowe nurty w etyce XIX wieku 325 1. za szczęście uważał czynienie dobra i życie w cnocie.

Ważne było zawarcie w klasycystycznych utworach literackich treści o nasyceniu moralizatorskim, które miały wpływać na zreformowanie państwa i społeczeństwa, co w okresie poprzedzającym upadek polskiej państwowości było .W literaturze szczególnym umiłowaniem antycznych reguł cechował się wiek XVII we Francji, a XVIII w innych krajach europejskich (także w Polsce) zwany klasycyzmem.. są opozycyjne do filozofii platońskiej Sofiści:- działali w Atenach, wszędzie tam, gdzie byli potrzebni,- nie…Sceptycy - była to grupa filozofów, która pojawiła się w Grecji na przełomie IV i V wieku p.n.e.. Pierwotnie w antycznej Grecji rozumiano filozofię jako w ogóle mądrość, całokształt racjonalnej wiedzy, jako wykształcenie; dlatego też "filozofami" nazywano najpierw nauczycieli.Główne nurty artystyczne okresu Oświecenia: klasycyzm- jest modelem kultury, który narodził się w starożytności (Grecja, Rzym) i dalszym okresie nawiązywał do antyku (np. w gatunkach literackich - tragedia antyczna, zasada decorum).. NURTY FILOZOFICZNE: Sceptycy: - działali w Elidzie(kraina w zachodniej części Grecji), - w wszystko powątpiewali, - uważali, że prawda jest niedostępna dla zwykłego człowieka, - założycielem był Pyrron z Elidy, - niechętnie podchodzili do rzeczywistości.W starożytnej Grecji ( a potem w Rzymie ) wytworzyły się dwa poglądy (nurty) filozoficzne: - człowiek i świat powstał wskutek czynnika materialnego.. Z czasem, tematyka filozoficznoprzyrodnicza stała się tylko jednym, choć bardzo istotnym, z działów filozofii.. Problemy,Zarazem interesująca nas dyscyplina zyskuje znaczną autonomię w takich nurtach, jak filozofia życia czy egzystencjalizm.. Analiza wkracza tedy w sferę antropologiczno-filozoficznych rozwiązań wczesnego chrześcijaństwa, co jest o tyle zasadne i o tyle pouczające, że zestawia .1).. Racjonalizm, odmiennie niż empiryzm, zakładał, że rozum stanowi zasadnicze źródło poznania i narzędzie pozwalające zweryfikować, czy coś jest prawdziwe.Filozofia przyrody była pierwszym obszarem rozważań filozoficznych w starożytnej Grecji.. W społeczeństwie greckim istniała grupa osób posiadająca głęboką wiedze .W stylu korynckim (pomieszanym z doryckim) zbudowany był teatr w Epidauros w mieście Argolida na Peloponezie, jest to najlepiej zachowana do dziś budowla tego typu w Grecji, oprócz miejsca dla artystów i chóru wybudowano kamienne rzędy siedzeń (52) dla widowni.. Po raz pierwszy poświadczone są u Herodota.. Johann Herbart - odpowiedź na heglizm 325 2.. STOICYZM - twórcą tego kierunku myślenia był Zenon z Kitionu (ok. 336-264).. Wprowadzenie: Określenie "filozofia" oznacza dosłownie 'umiłowanie (miłość) mądrości', gdyż nazwa ta pochodzi od greckich słów: "philéō"- 'lubię' i "sophía" - 'mądrość'..Komentarze

Brak komentarzy.