Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wzór
Poradnik Broszura (2 wzory) Nakład sumaryczny: 83 000 szt. (osiemdziesiąt trzy tysiące) Nakład wzór 1 - NAUKOBUS: 53 000 szt. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące) Nakład wzór 2 - PLANETOBUS: 30 000 szt. (słownie: trzydzieści tysięcy) Druk: 4+4 CMYK Ilość stron z okładką: 32Załącznik nr 1A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący realizacji następujących części zamówienia: 11, 21, 36, 43, 45-62, 73, 74, 98-193 .. a szczegółowy opis poszczególnych części w zakresie tematu i formy zajęć dydaktycznych, czasu zarezerwowanego na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, planowanej liczby kursów oraz .Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, kryterium oceny ofert.. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminie do dnia 15 kwietnia 2012 r. 6 1. pod nazwą „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego" w Warszawie przy al.. 4 Pzp przewidziana została możliwość określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz innych osób, określonych w .2020-01-17 Aktualności, Orzecznictwo, Zamówienia w praktyce art. 31 Pzp, art. 90 Pzp, art. 99 Pzp, cena oferty, obowiązki zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, orzecznictwo KIO, problemy orzecznicze, rażąco niska cena, skonkretyzowanie przedmiotu zamówienia, umowa ramowa, wartość kosztów pracy, warunki umowy ramowej, wycena .Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył" (UZP .SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I..

Opis przedmiotu zamówienia.

** wzór nr 1/I 2 Rozliczenie zaliczki A6 14 bl.. Solidarności 90, ul. Jana Olbrachta 7, ul. Syreny 18, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 3, ul .SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .. V. wzór nr 2/I 3 Nota korygująca A5 samokopia 6 bl.. Wymiar (+/-3%) Filiżanka poj ml Czajniczek - poj ml Szczegółowy opis asortymentu Zestaw: czajniczek z pokrywką i z filiżanką w kartonowym opakowaniu Kolory filiżanki: biały Materiał: ceramika Nadruk: na czajniczku logo ESOD - trzy kolory .SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. wzór nr 2/II 3 Odpis skrócony aktu małżeństwa M-13 8000szt.. Przedmiot zamówienia .. Cecha Wymagane parametry 1 OpisZałącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.. Załącznik nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa - pobierzSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Ochrona obiektów sądowych Opis przedmiotu zamówienia: .. nr 2b - szczegÓŁowy opis przedmiotu zamÓwienia 4 _____ województwo mazowieckie, ul. jagiellońska 26, 03-719 warszawa czĘŚĆ iii zamÓwienia wykonanie i dostawa kalendarzy na 2020 r. z nadrukiem zawierajĄcym informacje teleadresowe i reklamowe wojewÓdztwa mazowieckiego 1.Zał ącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia + wzór umowy I Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz uzyskanie pozwole ń na budow ę zadania pn.zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia okre ślonym w tabeli oraz wzorem umowy stanowi ącym zał ącznik nr 4 do SIWZ..

Załącznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz.

wzór dokumentu WZ wraz z informacją dodatkową, określony w załączniku nr 12.. Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór umowy o świadczenie usług sprzątania (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).. Dostaw ę do budynku administracyjno-socjalnego Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lp.. Cecha Wymagane parametry 1.. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 roku, nr 145, poz. 1221 .Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury (Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.. Szczegółowy wykaz produktów wraz z opisem technicznym i ilości .. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola w następujących lokalizacjach: Al.. wzór nr 4/IISzczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę wody mineralnej butelkowanej oraz dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę dystrybutorów i dostawę ..

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1.

Portfel skórzany damski Stefania (model 172D/B) oraz opakowanie kartonowe, sztywne z logo Mazowsza Lp.. Sekretariat Krajowej Rady ezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwany dalej „Sekretariatem KRRD", jest jednostkąpe-zd-i.kp-tp-i.zp.u.272.90.2019.as zaŁ.. Koszulka męska - PRÓBKA 2.. Czajniczek i filiżanka w kartoniku 100 szt. wzór nr 3/II 4 Odpis skrócony aktu zgonu M-15 11000szt.. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej mienia, budynków i osób w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 2.Mimo zmian nowelizacyjnych z 2016 roku w art. 29 ustawy Pzp dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, użycie w opisie znaków towarowych - tak jak wcześniej - jest dopuszczalne jedynie wyjątkowo i po spełnieniu określonych przesłanek.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II - druki ze znakiem wodnym Lp Rodzaj druku Ilość 1 2500szt.. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - pobierz.. .1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I druki wykonane na białym papierze i kartonie Lp Rodzaj druku Ilość 1 Wniosek o zaliczkę A6 17 bl.. Pojęcie „opis przedmiotu zamówienia" występuje wyłącznie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

6.Szczegółowy zakres robót okre śla przedmiar robót: Zakres robót oraz ilo ści b ędące przedmiotem zamówienia okre śla przedmiar robót na wzór którego, nale ży sporz ądzi ć kosztorys ofertowy.czynności w ramach realizacji zamówienia 40 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie szaletów komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi w 2017 roku.. Załącznik nr 4 - wzór umowy - pobierz.. Ministra Gospodarki Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami opakowaniowymi, tzw.: „dzwony" - zabudowa wielorodzinna, .Wzór umowy o świadczenie usług sprzątania.. Nazwa asortymentu Ilość 1.. (…) 3.4 Zamawiający stosownie do art. 29 ust.W art. 29 ust.. wzór nr 3/I 4 Wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 210x szt wzór nr 4/I 5 Książka orzeczeń lekarskich A4 pozioma .2.. 2 pkt 3 upzp) ustawodawca posługuje się pojęciem „określenie przedmiotu zamówienia .SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) - zmieniony w dniu 9-11-2018.. SIWZ - pobierz.. Specyfikacja - T-shirt Lp.. Wykonawca sporządzi księgę dokumentującą przebieg pełnienia służby na wzór określonej w art. 19 ust.. wzór nr 1/II 2 Odpis skrócony aktu urodzenia M-8 17000szt.. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.. Niepodległości 208.. Wzór Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu .. opis przedmiotu zamówienia, oszacowanie wartości zamówienia, wybór trybu udzieleniaOgłoszenie o zamówieniu - pobierz.. Portfel skórzany męski oraz opakowanie kartonowe, sztywne z logo Mazowsza - PRÓBKA Przykładowe zdjęcie: 3.. 1 pkt.. W charakterystyce ogłoszenia o zamówieniu (np. art. 48 ust.. Załącznik nr 1 - oświadczenie o danych Wykonawcy - pobierz.. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na organizacji kompleksowego programu podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum Leśnego w Starościnie w niżej wskazanym zakresie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.. Opis przedmiotu zamówieniaWybrany Wykonawca przedstawi wzór materiału promocyjnego zgodną ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia..Komentarze

Brak komentarzy.