Barok charakterystyka epoki
11 marca 2020 0 Przez admin .. Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. Terminem „barok" określa się epokę historyczno - literacką, która dominowała w Europie w XVII w.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.. Jak inne epoki literackie średniowiecze składa się z 3 faz.. W całej kulturze zjawiska barokowe były rodzajem reakcji na rozumienie świata po Koperniku, czyli wtedy, kiedy .Dla baroku nie można wyznaczyć dokładnych dat początkowej i końcowej.. Całość stanowi szczegółową charakterystykę rozwoju epoki w Polsce.Barok to epoka literacka.. Barok - znaki ­szczególne Poczucie niepokoju, przemijalności .1)Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Stad też wywodzi się jego nazwa.W epoce zwanej barokiem wykształciły się dwa zasadnicze nurty myślowe: racjonalizm, który zakładał, że mądrość uzyskać można jedynie dzięki potędze umysłu oraz empiryzm, którego z kolei założeniem było poznawanie świata dzięki zmysłom, doświadczeniu, umysł odgrywał tutaj mniejsze znaczenie.. Tak też określano tę epokę, jako dziwaczną i pozbawioną większych wartości.. Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata.. Nazwa epoki pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego terminu jubilerskiego barroco, oznaczającego perłę o nieregularnych kształtach.Słowo to oznaczało także specyficzny typ rozumowania, w którym logiczność wywodu nie prowadziła do logicznych i .Włoskie słowo barocco oznacza perłę o dziwnym, nieregularnym kształcie, rzec można - nie w pełni wartościową..

Barok - charakterystyka epoki literackiej.

Wypracowanie dokładnie omawia przebieg epoki baroku na ziemiach polskich.. Barok - znaki ­szczególne Poczucie niepokoju, przemijalności .Teatr w epoce baroku, zwłaszcza na jej początku, był bardzo różnorodny i rozwijał się głównie na trzech płaszczyznach: dworskiej, szkolnej i ludowej.. W Polsce początek baroku datuje się na ostatnie 20-lecie XVI w., natomiast za jego koniec przyjmuje się połowę XVIII w.. Miano epoki byłoby więc zarazem metaforą jej samej: niezwykłej i dziwnej.. Ponad to barok uchodził za coś nowego i niezwykle rzadkiego.. Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. A. Krawczyk i M. J. Kowalczyk, seria Biblioteka Maturzysty, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1996 7.. Informacje o epokach literackich, czyli charakterystyka epok literackich.Styl barokowy - charakterystyka Napisano: 08.03.2015 20:58.. Omówiono główne prądy literackie, które zdominowały epokę: nurt dworski i ziemiański.. Następuje kryzys humanistycznych ideałów charakterystycznych dla renesansu tj. harmonii, ładu, tolerancji religijnej, a także umiejętności łączenia ze sobą wartości duchowych i ziemskich.Barokiem określa się epokę literacką, która miała miejsce między renesansem a oświeceniem..

Pojęcie barokuCharakterystyka epoki baroku.

Nazwę barok kojarzono bardzo często z " epoka upadku" albo "epoką zdziczenia sztuki".. (marinizm we Włoszech).. Roman Pollak, Od Renesansu do Baroku, PWN, Warszawa 1969 8.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Charakterystyka epoki; Barok to epoka sprzeczności i kontrastów.. Charakteryzowała się różnorodnością tematów i form w zależności od kręgu kulturowego, w którym powstawała.Charakterystyka epoki baroku.. (rokoko - faza schyłkowa epoki).Barok - jest to nazwa określająca epokę.. Dzieje się tak, ponieważ krańcami epoki nie są pojedyncze wydarzenia, a trwające w czasie zjawiska.. Nazwę epoki zaczerpnięto z dziedzin historii sztuki, gdzie oznaczała ona nieregularności i eksperymenty artystyczne.Barok na świecie przypada na wieki od XVI-XVIII.. Barok w rozumieniu dzisiejszym oznaczał styl trwający od II połowy XVI wieku do 1760 roku, łącznie ze stylem rokokowym, który jest ostatnią fazą baroku.Barok na ziemiach Polski.. Pochodzenie tej nazwy nie jest w pełni wyjaśnione, przypuszcza się, że wzięła się z języka portugalskiego („barocco") lub hiszpańskiego („baruecco" - perła o dziwnym, nieregularnym .Charakterystyka epoki baroku.. Pochodzenie terminu "barok": Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce - w języku portugalskim słowo "barocco" oznacza udziwnioną, nieregularną perłę.Początek epoki baroku oznacza równocześnie koniec epoki odrodzenia zwanego też renesansem..

Charakterystyka sztuki baroku.

Początek - II połowa XVI w.. Należy traktować je jako umowne.. Ukazano wewnętrzny podział nurtu i związane z nim wydarzenia historyczne.. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.Wybrane zagadnienia z literatury, część IV Barok.. W człowieku dostrzegają dualizm jego natury, tzn. człowiek składa się z ducha i materii.. Nastąpiło nasilenie chrześcijańskiej świadomości religijnej, tzn. pojawiły się programy odnowy moralnej i religijnej w ramach kościoła .Ramy czasowe: Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku.. Rozpoczęła się ona w europejskiej kulturze w 1 połowie XVII wieku, a trwała do 1 połowy wieku XVIII.. Barok nastąpił po zwątpieniu przez ludzi w ideały, które przyświecały renesansowi.Język polski - epoki literackie po kolei.. Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. Pierwsza z nich to grupa której członkowie szukają spokoju wyciszenia, żyjących w zgodzie z rozsądkiem.Barok - Jest to epoka kulturowa obejmująca okres między renesansem a oświeceniem.. Jej nazwa pochodzi od portugalskiego wyrazu barocco, który oznacza perłę o dziwnym, nieregularnym kształcie..

Jakie są charakterystyczne cechy tej epoki?

Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata.. .Średniowiecze to epoka literacka.. Janusz Pelc, Barok - epoka przeciwieństw, Czytelnik, Warszawa 1993 9.Literatura powszechna baroku - ogólna charakterystyka, Wiadomości wstępne Literaturę Baroku na świecie łączą między innymi powtarzające się motywy średniowieczno-romantyczne (za J. Krzyżanowskim), m.in. satanizm, fantastyka, mistycyzm, folklor, makabryzm, symbolizm.. Barok - znaki ­szczególne Poczucie niepokoju, przemijalności .Barok - nazwa pochodzi od portugalskiego słowa barocco oznaczającego nieregularnie rozwinięta perłę, albo inaczej perłę o nieregularnych kształtach; w języku francuskim baroqe w XVI wieku oznaczało bogactwo ozdób.. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.. Jak inne epoki literackie barok składa się z 3 faz.. Zarzuty inne wobec baroku to także porzucenie stylu klasycystycznego, i tworzenie i powstawanie nowych i innych form.. Nazwa epoki i granice czasowe Nazwa "barok" pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego słowa "barocco", oznaczającego rzadką i cenną perłę o nieregularnym kształcie.. Barok to okres w kulturze europejskiej, który trwał od końca XVI do początków XVIII w. BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku.. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce.Podział epoki.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.. Ważny w baroku prąd to rokokoBarok - charakterystyka epoki.. W Europie barok jako epoka historyczno-literacka obejmuje zasadniczo cały wiek XVII, choć korzeniami sięga jeszcze końca XVI wieku.. Początkowo sporadycznie używana nazwa barok była .Charakterystyka ludzi epoki: Twórcy baroku podkreślają przemijanie świata i wartości ziemskich.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.. Barok określano zepsuciem, brakiem dobrego smaku, a także brakiem gustu.. W Baroku wyróżniamy 3 fazy: · Wczesny Barok (lata ok. 1580-1620)Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. a) architektura.Nazwa epoki Dziwność, deformacja, nieregularność, inność, dziwaczność - tymi słowami najczęściej opisywana jest epoka Baroku.. Ludność baroku dzieli się na dwie grupy.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii..Komentarze

Brak komentarzy.